Pomiary Elektryczne

Pomiary elektryczne - fullinstal.com.pl

Wykonujemy badania coroczne, w których skład wchodzi: pomiar stanu izolacji przewodów jak i kabli elektrycznych; pomiary impedancji pętli zwarcia; pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo – prądowego; pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowo – prądowego; pomiar spodziewanego prądu zwarciowego; pomiar natężenia oświetlenia; pomiar uziemienia roboczego.

Oczywiście do wszystkim pomiarów sporządzamy protokół, który zawiera takie informacje jak miejsce wykonywania pomiarów, opis i parametry sieci, wyniki pomiarów, podstawy prawne oceny pomiarów, orzeczenie i ewentualne zalecenia.

Wykonujemy pełen zakres badań odbiorczych i okresowych nn i sn, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami:
– pomiary parametrów pętli zwarcia ( także z wyłącznikami RCD)
– pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
– pomiary rezystancji izolacji instalacji
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych
– pomiary rezystancji uziemień metodą klasyczną i udarową
– pomiary biegunowości i kolejności faz
– pomiary ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej
– pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian
– badania elektronarzędzi
– badania instalacji odgromowych
– badania kabli niskiego i średniego napięcia
– pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i średniego napięcia
– badania transformatorów
– badania, przeglądy, remonty i konserwacje stacji transformatorowych średniego napięcia
– zdalne pomiary temperatury aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia
– kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach        budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994. art.62, ust.1, pkt 2
– badanie parametrów baterii kondensatorów statycznych
– pomiary obciążeń kabli i przewodów
– inne specjalistyczne pomiary